netcat(nc) 的各种操作

 1. 扫描端口
  nc -vzu 192.168.0.1 80-90
  nc -v -z www.tianxiaohui.com 90-100
  nc -v -n -z -w 1 192.168.1.2 1-1000

 2. 从客户单传文件到服务端
  服务端先起来
  nc -l 8080 > file.txt
  nc -v remote_server 8080 > localfile.txt

 3. 从服务端传文件到客户端
  nc -4 -v -l 7070 < myfile.txt
  客户端可用浏览器或者 nc 命令
  nc -v www.tianxiaohui.com 7070

 4. 作为代理

  单向代理: nc -l 12345 | nc www.google.com 80
  双向:
  mkfifo backpipe
  nc -l 12345 0<backpipe | nc www.google.com 80 1>backpipe

 5. 让任何命令作为网络服务器 (网络后门)

  服务端: nc -4 -l -p 1234 -e /bin/sh
  客户端: nc remote_server 1234
  ls -lah

如果遇到:
close: Bad file descriptor
加上 -4 参数.

标签: none

添加新评论